Revista AGUAITS

Aguaits és una revista d’investigació i assaig que va nàixer l’any 1988 al recer de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta amb l’objectiu de donar a conèixer diversos aspectes de la realitat i passat de la comarca. La revista està oberta a tots els investigadors que parlen de la comarca de la Marina Alta, però també donen cabuda a treballs més generals que ajuden a comprendre millor la nostra realitat i història.

ISSN electrònic: 2386-7345/   ISSN paper: 0214-2619


NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS PER A LA REVISTA AGUAITS

Els articles han d’acomplir les pautes disposades a continuació i, en cas contrari, es retornaran a l’autor perquè els esmene. 

1. QÜESTIONS GENERALS. 

Els treballs han ser originals i inèdits i han d’estar redactats en llengua catalana.

2. REQUISITS TIPOGRÀFICS

Els articles han de tindre extensió màxima de 30 pàgines, grandària DIN A4, tot inclòs (sols en casos excepcionals es podrà excedir d’aquest nombre de pàgines) : text, notes a peu de pàgina, fotografies, gràfiques, resum, paraules clau, títol, autoria, bibliografia… En el cas del material gràfic que il·lustra el text, etc. cal presentar-lo a banda, d’acord amb el previst en el punt 5 següent.

Els màrgens dels fulls han de ser: superior i inferior, 2,5 cm; esquerra i dreta, 3 cm. Sense espai per a enquadernar, ni sagnats, ni tabuladors. La lletra ha de ser, en tot cas, Times New Roman (TNR), l’interlineat d’1,5 i amb alineació justificada.

La cursiva ha d’utilitzar-se per a títols de publicacions, per a indicar mots amb un sentit especial, diferenciar paraules i expressions en una llengua diferent de la de l’article, etc. Ara bé, en cap cas s’hi ha de fer servir per a les citacions (vegeu punt 8). 

Quant a l’ús del guió, ha de ser curt en els casos exigibles ortogràficament i llarg per a la funció de parèntesi dins la frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, cal suprimir el darrer guió.

Preferentment, s’han d’usar les cometes angulars: « ». Quan calguen distincions internes en una citació, s’hi han d’emprar les cometes d’acord amb la gradació: « “ ‘ ’ ”  ». Quan s’usen els cometes angulars caldrà posar espai en blanc després  d’obrir aquestes cometes (« per exemple) i abans de tancar-les (per exemple »). En les cometes no angulars (“ ” ‘ ’) no es deixarà cap espai en blanc a continuació o abans de la cometa (“exemple”, ‘exemple’).  

Les taules i figures han d’anar numerades consecutivament i escrites amb lletra TNR 10. La llegenda ha d’anar a la part inferior, separada per un espai, en el cas de les figures, i a la superior, en el de les taules.

3. EL TÍTOL I EL NOM DE L’AUTOR

El text ha d’anar encapçalat amb el títol, en lletra TNR, majúscula, negreta i grandària 14. En la línia següent ha d’anar, també en TNR, minúscula, negreta i grandària de lletra 12, el nom i cognoms de l’autor i s’hi pot afegir, en redona, la institució acadèmica a què pertany l’autor i l’adreça electrònica.

Els autors han d’incloure-hi un resum en català, anglés i castellà amb un màxim, cadascun, de 8 ratlles, i paraules clau, amb un màxim de 2 ratlles. Els agraïments han d’anar al final del text principal, abans de les referències bibliogràfiques.

4. DIVISIÓ DEL TEXT

Segons les necessitats expositives, l’article es pot dividir en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs s’han d’escriure en minúscula, negreta i grandària 12, amb dos línies de separació respecte del paràgraf precedent i amb una línia entre el títol i el contingut del paràgraf. Si els apartats es numeren ha de ser amb xifres aràbigues.

5. FORMAT INFORMÀTIC DE PRESENTACIÓ DE L’ARTICLE

Amb vista a la valoració del Consell de Redacció, l’esborrany de l’article (només text) s’ha d’enviar per correu electrònic (iecma@iecma.net) amb format de text compatible amb el Word de Microsoft Office o el Writer d’Open Ofice, acompanyat de la fitxa de l’autor a què més avant es fa referència; sense aquest fitxa el Consell no valorarà l’article.

6. PRESENTACIÓ DEL MATERIAL GRÀFIC

L’article definitiu ha de contenir imatges (fotografies, gràfiques, etc.) que no s’han d’enviar inserides en el text sinó a banda i citades en el lloc corresponent del text mitjançant les indicacions, entre parèntesis, (taula núm.   ) o (figura nº).

7. ENVIAMENT DE L’ARTICLE DEFINITIU

La manera de presentar els articles és mitjançant CD o DVD en què s’ha d’enregistrar, en arxius separats, els següents: el document de text amb l’article; les imatges en format tiff, gif o jpg i amb una resolució bona (mínim 350 píxels); un document de text anomenat peus d’imatge en què l’autor ha d’indicar el text que acompanya cada imatge. Com a mínim, a més de l’explicació corresponent, ha de figurar-hi la referència bibliogràfica o de procedència de la documentació gràfica, dibuixada, fotogràfica, etc. Finalment, hi ha d’haver un document anomenat fitxa de l’autor en què s’ha de detallar el títol de l’article, el nom i cognoms, currículum abreujat, l’adreça postal i electrònica i telèfon/s per a poder contactar amb l’autor. 

El CD o DVD, amb una impressió de l’article en paper, s’ha d’enviar per correu postal o missatgeria, a l’adreça de l’IECMA: Apartat de correus 106, 03750 PEDREGUER.

D’una altra banda, per a acordar una forma alternativa de lliurament, cal enviar proposta a l’a/e iecma@iecma.net.

8. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES EN EL TEXT

Les referències que s’incloguen en el cos de l’article han de seguir el sistema: cognom/s de l’autor (en versaleta), any, pàgina. Quan la referència abaste tota l’obra s’hi ha d’ometre explicitar les pàgines a què es remet. Exemples:

– …com ja s’ha observat (sanchis guarner, 1980: 144) 

– …com observa sanchis guarner (1980: 144).

– Aquesta era la idea recurrent del llibre (sanchis guarner, 1980).

9. BIBLIOGRAFIA

Les referències que apareguen en el text s’han de repetir al final en un apèndix de bibliografia, ordenades alfabèticament pel primer cognom de l’autor i s’hi han d’ajustar a les convencions següents:

– Articles (autor, any, títol entre cometes i nom de la revista en cursiva, numeració completa, pàgines). Exemple:

picallo, C. (1990) «Elements anafòrics i localitat», Caplletra 8, pp. 41-53.

En el cas dels articles de diari no cal indicar-ne el número; és prou amb la data completa.

– Llibres (autor, any, títol en cursiva, lloc d’edició i casa editorial). Exemple:

sanchis guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

– Capítol o parts de llibres col·lectius o miscel·lanis (autor, any, títol, dins, primer autor, nom de l’editor o editors de l’aplec, ed. o eds., títol del recull, pàgines). Exemple:

anderle, A. (1991) «La crisi dels col·lectivismes» dins san martín, A. ed., Públic / Privat: un debat obert, València, Universitat de València / Ajuntament de Gandia, pp. 23-31.

– El/s cognom/s del primer autor han de figurar en versaleta, primer el cognom o cognoms; després, separat per una coma, la inicial del nom seguida de punt. S’hi ha d’utilitzar la mateixa tipografia per a noms d’autors o curadors d’un volum que apareguen citats en l’interior de la referència.

– En cas de més d’un autor, el primer s’hi ha d’escriure d’acord amb el disposat en l’apartat anterior però, a partir del segon, l’ordre ha de ser l’invers nom i cognom/s, també en versaleta. El primer autor es separarà del segon per punt i coma ; i així successivament fins al darrer que s’hi ha de separar del penúltim amb i llatina.

font i mezquita, F. i P. hidalgo i chulio (1991). El tapial, una tècnica constructiva mil·lenària. Castelló. Fermín Font i Pere Hidalgo, edits.

– El nombre de volums de les obres citades s’ha d’indicar darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura vol., sense marcar el plural.

– El volum recomanat s’hi ha d’assenyalar amb el nombre romà corresponent darrere del títol.

– Quant a l’entitat editora, s’hi ha d’ometre la paraula Editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex. Edicions 62).

– Les coedicions s’hi han d’indicar amb una barra separadora (València, IIFV / PAM).

– Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’ha d’incloure entre claudàtors dintre el parèntesi: (1998 [1999]).

– Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’ha d’indicar entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).

– Les obres d’un mateix autor i any s’han d’ordenar amb una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.

– En cas que es cite més d’una obra d’un mateix autor, a partir de la segona referència s’ha de substituir el cognom en versaleta per cinc guions.

sanchis guarner, M. (1980) Aproximació a la història de la llengua catalana, Barcelona, Salvat.

—– (1994) La llengua dels valencians. Sèrie La Unitat, 7, Tres i Quatre.

– Les pàgines s’han d’indicar amb les abreviatures p. o pp. segons el nombre (i no pàg. o pàgs.)

10. CITACIONS

Les citacions breus (una o dues línies) han d’aparéixer en el text, entre cometes angulars « ». Si són més extenses, han d’anar en paràgraf a banda, sense cometes i en TNR 10, en format sagnat d’1 cm respecte de la caixa del text de l’article. Les elisions s’han d’assenyalar amb tres punts entre claudàtors: […].

11. NOTES A PEU DE PÀGINA

Les notes a peu de pàgina s’han de reservar per a explicacions o aclariments complementaris de l’autor i per a cites de documents d’arxius. No han de tenir un interlineat especial i s’han d’escriure en TNR 8. Les crides a nota s’han d’indicar en el cos de l’original en aràbics volats, font superíndex, darrere de la paraula indicada. Si aquesta porta després un signe ortogràfic, cal posar-lo darrere del signe.

Per a cites de documents d’arxiu cal procedir de la manera següent: arxiu on és dipositat: nom de la secció, número de caixa i/o de lligall, folis o pàgines (data). Exemple: ARV: Governació, Litium, 2221, llig. 6, ff. 15-16 (27-IV-1319). A continuació de la bibliografia, cal afegir una relació alfabètica dels documents d’arxiu citats i les sigles emprades.

12. RESSENYES BIBLIOGRÀFIQUES

Hauran de tenir una extensió màxima d’una pàgina DIN A-4, amb els requisits tipogràfics indicats anteriorment. La fitxa bibliogràfica seguirà aquest esquema: Títol del  llibre en cursiva, nom de l’autor de l’obra ressenyada, editorial, col·lecció, lloc, any de la publicació i nombre de pàgines. Al final del text, anirà el nom i cognoms de l’autor de la ressenya en lletra normal i justificat a la dreta.

11. DRETS LEGALS

Els articles i les ressenyes publicats a la revista AGUAITS tenen una llicència de Creative Commons. En enviar el treball a la redacció de la revista AGUAITS, l’autor cedeix a l’editor els drets de reproducció, publicació i comunicació. Aquesta reproducció, publicació i comunicació s’efectuarà des del lloc propi de la revista i des del dipòsit cooperatiu de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), amb els titulars del qual l’editor ha arribat a acords amb la finalitat de potenciar la difusió de les publicacions.


CATÀLEG DE NÚMEROS PUBLICATS :


AGUAITS. 40. Revista d’Investigació i Assaig. (2019)

                                       

Articles:

– Perles i Moncho, Vicent: ‘Tàrbena, un dels molts paradisosper a l’Etnobotànica’ (p.11-24) AGUAITS40.PerlesiMonchoVicent.p11-24

– Civera Meléndez, Miguel Àngel: ‘Microesculls de vermètids en les Rotes (Dénia) (p.25-32) AGUAITS40.CiveraMeléndezMiguelÁngel.p25-32

– Menéndez Fueyo, José Luis: ‘Reocupar els castells, fundar les pobles. La construcció territorial del Regne de València al Castrum de Calp durant els segles XIII i XIV’ (p.33-80) AGUAITS40.MenéndezFueyoJoséLuis.p33-80

– Sanz Moncho, Josefa: ‘La dona medieval en la Marina Alta. Presència i tractament en les fonts (segles XIII-XIV). (p.81-96) AGUAITS40.SanzMonchoJosefa.p81-96

– Ortuño Aroca, Juan José: ‘La creació del sistema mètric decimal. El meridià de París i el Montgó’. (p.97-122) AGUAITS40.OrtuñoArocaJuanJosé.p97-122

– Navarro i Buenaventura, Beatriu; Cebrián i Molina, Josep Lluís: ‘Francesc de Paula Bou, autor del paviment de taulells del Museu Etnològic de Dénia’ (p.123-133) AGUAITS40.Navarro i Buenaventura, Beatriu; Cebrián i Molina, Josep Lluís.p123-133

– RESUMS en castellà i francés 

– TESTIMONIS. Martí Caselles, Sebastià: ‘Memòria de la Guerra Civil. La meua vida’ (p.141-152) AGUAITS40.TESTIMONIS. Martí Caselles, Sebastià.p141-152

– DOCUMENTS. Galiana, Agustí: ‘Una carta de poblament per a sarraïns a la vall de Pop de l’any 1341’ (p.153-160) AGUAITS40.DOCUMENTS. Galiana, Agustí.p153-160

– LLIBRES (p.161-172) AGUAITS40.LLIBRES.p161-172

– MEMÒRIA D’ACTIVITATS I PUBLICACIONS DE L’IECMA DE L’ANY 2018 (p.173-177) AGUAITS40.MEMÒRIA D’ACTIVITATS I PUBLICACIONS DE L’IECMA DE L’ANY 2018.p173-177


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 39 (2018).                                

REPRESSIÓ DE GUERRA I POSTGUERRA A LA MARINA ALTA II       

Articles:

 • Almela Cots, Joan Miquel. Aproximació a l’estat de les investigacions sobre la repressió franquista a la Marina Alta (p.7-14)
 • Llopis Sendra, Sendra. Repressió política en guerra i postguerra a la Benissa sobre els combatents de l’exèrcits popular de la República. 1936-1945 (p.15-28)
 • Mínguez Anaya, Adrián Blas. Assasinats pel nazisme a la Marina Alta. 18 republicans de la Marina Alta en camps d’extermini nazis (p.29-56
 • Salort i Vives, Salvador. La repressió franquista sobre el magisteri a les Marines: la depuració del mestre Vicent Perles Moncho (p.57-83)
 • Barrachina Ortiz, Aquilino. L’alcalde socialista de Pego afusellat a Alacant (p.85-104)
 • Balaguer Bisquert, Vicent. La repressió contra el metge denier Manuel Vallalta Vallalta (p.105-110)
 • Seser Pérez, Rosa. El periple d’Agustí Poveda Sanchiz. Combatent republicà, veí de Dénia, exiliat a França (p.111-118)
 • Ortolà Guinnot, Pepa. Bautista Guinnot Cano (Dénia, 1907-1956) (p.127-138)
 • Resums (127-138)
 • Moreno Sáez, Francisco. Addenda i correccions a les llistes de repressaliats de la Marina Alta publicada en la revista Aguaits Número 37-38 (p.139-151)
 • Salort i Vives, Salvador. Informes personals de “desafectes” procedent de l’Arxiu Municipal de Dénia (p.153-162)
 • Pedraza Roselló, Pepita. TESTIMONIS. Biografia de José Pedraza Lillo (p.163-166)
 • Llibres (169-178)
 • Memòria d’activitats i publicacions de l’IECMA durant l’any 2017 (p.181-189)

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 37-38 (2017).                                        

REPRESSIÓ DE GUERRA I POSTGUERRA A LA MARINA ALTA I

Articles:

 • Seser Pérez, Rosa. Editorial (p. 7-8).                                                                
 • Ballester Artigues, Teresa. La repressió durant la Guerra Civil a la Marina Alta (p. 9-40)
 • Ballester Artigues, TeresaAugusto Villalonga Alemany, notari de Pedreguer, víctima de la repressió de guerra. (p. 41-44).
 • Martí Domínguez, Vicent. El col·legi dels maristes i l’assassinat del germà Millán, el seu primer director (p. 45-52).
 • Moreno Sáez, Francisco. La repressió de postguerra a la Marina Alta. Vicissituds dels vençuts (p. 53-62)
 • Moreno Sáez, Francisco. Llista dels repressaliats de posteguerra a la Marina Alta (p. 63-358)
 • RESUMS
 • LLIBRES
 • Activitats de l’IECMA 2016

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 36, 2016, 176 pp  (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 35, 2015, 172 pp. (10€).                                      

EL TREN DE LA MARINA: ALTEA-DÉNIA, DES DE 1915.

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 34, 2014, 180 pp. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 32-33, 2013, 206 pp. (15€).              

CONFLICTES TERRITORIALS I MOBILITZACIONS CIUTADANES A LA MARINA ALTA.

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 31, 2012, 175. pp. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 30, 2011, 176 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 29, 2010, 144 pgs. (10€)

Articles:

 • Ahuir i Domínguez, Josep A: “Una proposta de museïtzació i gestió del jaciment ibèric de l’Alt de Benimaquia (Dénia)”. AGUAITS.29.AhuiriDominguez.P11-18
 • Sánchez i Signes, Miguel: “Els problemes de conservació del husün valencians: el cas particular del hisn Bayran”. AGUAITS.29.SancheziSignes.P19-36
 • Ivars Cervera, Joan: “Hospitals i cases de caritat a la Marina Alta: L’Hopsital de Sant Martí bisbe, de Teulada (s. XVI-XIX)”. AGUAITS.29.IvarsCervera.P37-56
 • Seser Pérez, Rosa: “La presa de possessió de la senyoria d’Ondara de l’any 1502: problemes senyorials i aportacions a la demografia i onomàstica d’Ondara”. AGUAITS.29.SeserPerez.P57-76
 • Pérez de León, Vicente: ” Raó d’estat i raons personals en las Fiestas de Dénia de Lope de Vega”. AGUAITS.29.PerezdeLeon.P77-92
 • Mas i Martí, Josep/ Noguera i Mengual, Jaume: “Aportacions balears a la toponímia tradicional de la baronia de Xaló”. AGUAITS.29.MasiMarti.P93-104
 • DOCUMENTS: Caravaca Dasí, Franciso J. “La mort del cabdill Mellini aclarida quatre segles després”. “Historische remarques, über die nevesten sachen in Europa. Spanien” (Núm. XXXIII, MDCCVII). AGUAITS.29.CaravacaDasi.
 • Observacions històriques sobre els fets més recents d’Europa. Espanya, núm. 33, any 1707″ (Transcripció i traducció: Enric Gil). AGUAITS.29.Gil
 • RESSENYES I LLIBRES. AGUAITS.29.RessenyesiLlibres                                                                   

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 27-28, 2009, 172 pgs.                                                

LA COMERCIALITZACIÓ DELS CÍTRICS. (18€)


Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 26, 2008, 160 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 24-25, 2007, 312 pgs. (18€)            

MONOGRÀFIC LA GUERRA DE LA SUCCESSIÓ.

Articles:

 • Giménez López, Enrique “Els borbònics valencians davant la pèrdua de Dénia el 1705”. AGUAITS.24-25.GimenezLopez.P9-20
 • Pérez Aparicio, Carme: “La Guerra de Successió i el bloqueig de Dénia de 1705”.AGUAITS.24-25.PereziAparicio.P21-47
 • Salort i Vives, Salvador: “L’impacte de la hisenda de la nova planta castellano-borbònica al País Valencià: reforma o càstig?”. AGUAITS.24-25.SalortiVives.P49-72
 • Alcoberro, Agustí: “Presència i ecos de l’exili austriacista hispànic a la tercera guerra turca. L’Epopeia Panegírica de Vicent Díaz de Sarralde (Nàpols, 1718)”. AGUAITS.24-25.Alcoberro.P73-96
 • Felipo Orts, Amparo: “El testament del marqués de Villatorcas i la disputa del comte de Cervelló per l’herència paterna. Una altra conseqüència de l’exili autriacista”. AGUAITS.24-25.FelipoOrts.P97-121
 • Ivars Pérez, Josep: “La Guerra de Successió a Dénia. Conseqüències sobre les fortificacions de la plaça, vila vella i castell”. AGUAITS.24-45.IvarsPerez.P123-162
 • Seser Pérez, Rosa: “La vila de Xàbia borbònica i autriacista”. López i Campos, Joaquim E.: “Les confiscacions de béns als austriacistes de Dénia. Una primera aproximació”. AGUAITS.24-25.SeserPerez.P163-197
 • Terol i Reig, Vicent: “La Guerra de Successió a la Vall d’Albaida”. AGUAITS.24-25.TeroliReig.P217-251
 • DOCUMENTS: Seser Pérez, Rosa, i Peris de los Santos Juanes, Lídia: “Llistes de les persones que es casaren o moriren a la ciutat de Dénia en el temps de la Guerra de Successió (1705-1708)”. AGUAITS.24-25.Documents
 • RESUMS. AGUAITS.24-25. Resums
 • RESSENYES I LLIBRES. AGUAITS.24-25.RessenyesiLlibres                                                              18 €

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 23, 2006, 151 pgs. (10€)

Articles:

 • Seser Pérez, Rosa: “L’ermita de Sant Joan de Déu de Dénia i la confraria dels “negres”: Una confraria d’esclaus i una tradició religiosa i festiva amb 500 anys d’història”. AGUAITS.23.SeserPerez.P7-18
 • Costa Ramis, Andreu: “La partivcipació pública al Connector Ecològic del Bisserot (Parc Natural del Montgó). Contribució a la seua gestió”. AGUAITS.23.CostaRamis.P19-119
 • Lucena, Manuel: “La presència de Dénia a Camposancos (A Guarda-Pontevedra) en els anys 1880-1929”. AGUAITS.23.Lucena.P123-138
 • RESSENYES. AGUAITS.23.Ressenyes

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 22, 2005, pgs. (10€)


Articles:

 • Fernández Nieto, Francisco J.: “Hemeroskopieon = Thynnnoskopieon. El final d’un problema històric mal enfocat”. AGUAITS.22.FernandezNieto.P7-31
 • Cervera Torrejón, J.L.: “Dénia assetjada durant la Gurerra de Successió”. AGUAITS.22.CerveraTorrejon.P33-47
 • Navío Latorre, Paula: “L’enfrontament entre Dénia i el comte de Cocentaina; molt més que una galera”. AGUAITS.22.NavioLatorre.P49-66
 • Canet i Llidó, Vicent: “Testimonis escrits d’un monestir d’època visigòtica a la comarca”. AGUAITS.22.CanetiLlido.P67-80
 • RESSENYES                                                                                                                     

AIGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 21, 2004,. 176 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 19/20, 2003, 208 pgs. (15€)                    

DOSSIER D’ARQUITECTURA, coordinat per Josep Ivars Pérez.

Articles:

 • Ivars Pérez, Josep: “Dossier : “L’arquitectura a la Marina Alta i la Safor des del pla d’estabilització al desenvolupament”. AGUAITS.19-20.IvarsPerez.P7-8
 • Varela Botella, Santiago: “El marc valencià”. AGUAITS.19-20.VarelaBotella.P9-55
 • Ivars Pérez, Josep: “Arquitectures del segle XX”. AGUAITS.19-20.IvarsPerez.P57-76
 • Boscà i Manyans, Francesc: “La colònia ducal a la platja de Gandia”. AGUAITS.19-20.BoscaiManyans.P77-96
 • Martínez Medina, Andrés: “Formigó diví, llum humana, religiositat i modernitat en les esglésies d’estiueig del sud valencià (1959-1974)”. AGUAITS.19-20.MartinezMedina.P97-128
 • Banyuls Pérez, Antoni: “Arquitectura per al tuirisme: la utopia urbana de Bofill i el taller d’arquitectura a la Mansanera (1962-1985)”AGUAITS.19-20.BanyulsiPerez.P129-161
 • DOCUMENTS: Richart Gomà Jaume: “Arbitratges per al reg dels cultius de les poblacions de Beniarbeig, Benimazmut, Benicadim, Ondara i el Ràfol d’en Pamis. Any 1385”, “Ermita de Santa Paula de Dénia. Any 1405”, “Inventari del castell de Gallinera, el 3.8.1497”. AGUAITS.19-20.RichartGoma.P171-178
 • Seser Pérez. Rosa: “Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades en l’arxiu municipal de Dénia. 1894/1924 (IV). AGUAITS.19-20.SeserPerez.P179-190
 • RESSENYES. AGUAITS.19-20.Ressenyes                                                                                                 

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 18. 2001, 140 pgs. (10€)

Articles:

 • Pasqual i Trilla, Pasqual: “Les valls de la Marina Alta: un projecte d’investigació i innovació educativa”; AGUAITS.18.PasqualiTrilla.P7-23
 • Naya i Alemany, Ferran-Lluis: “La Casota-Fleix.La Vall de Laguar. Excavació arqueològica de salvament.”; AGUAITS.18.NayaiAlemanys.P25-43
 • Martínez Ibáñez, Enrique, i Fort Navarro, Albert: “Ondara: canvis després de l’expulsió dels moriscos (II)”; AGUAITS.18.MartinezIbañez.P45-71
 • González Hernández, Miquel-Àngel: “Orígens de l’ensenyança pública de les xiquetes de Dénia (1781/1787)”; AGUAITS.18.GonzalezHernandez.P73-80
 • Almela Cots, Joan Miquel: “La repressió de la vida quotidiana a la postguerra d’una població rural: Pego 1939/1941”; AGUAITS.18.AlmelaCots.P81-93
 • Richart Gomà, Jaume: “Ondara i el seu castell: 1372/1407”; AGUAITS.18.RichartGoma.P97-103
 • DOCUMENTS: Seser Pérez, Rosa: Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l’arxiu municipal de Dénia. 1894/1924 (III). AGUAITS.18.SeserPerez.P105-119
 • RESSENYES. AGUAITS.18.Ressenyes                                                                                                  

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 17. 2000, 110 pgs. (10€)

Articles:

 • Civera Meléndez, Miguel A. : “Altres recursos pesquers a la Marina Alta: l’eriçó de mar”. AGUAITS.17.CiveraMelendez.P7-19
 • Martinez Ibáñez, E., Fort Navarro, Albert: “Ondara: canvis després de l’expulsió dels moriscos (I)”. AGUAITS.17.MartinezIbañez.P21-52
 • Ferrer, Agnés; Ferrer i Hermenegildo, Vicent: “Arquitectura militar del segle XX a Dénia”. AGUAITS.17.Ferrer.P53-60
 • Lillo, Rafaela; Server, Antònia; Sivera, Maria; Cabrera, Xaro: “Ritus i tradicions a la Marina Alta: La Salpassa. Pego, La Vall d’Ebo, Forna, Benirrama… El perllongament d’un ritu”. AGUAITS.17.Lillo.P61-85
 • Seser Pérez, Rosa: “Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l’Arxiu Municipal de Dénia. 1894-1924(II)”. AGUAITS.17.SeserPerez.P89-101
 • RESSENYES.  AGUAITS.17.Ressenyes                                                                                                   

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 16. 1999, 128 pgs. (10€)

Articles:

 • Sanchis i Martínez, Vicent: “Els rahals del Llibre del Repartiment “. AGUAITS.16.SanchisiMartinez.P7-16
 • Salort i Vives, Salvador: “La hisenda liberal de Dénia (1850-1900)”. AGUAITS.16.SalortiVives. P17-42
 • Sevilla Parra, Lluís: “Joaquín Ballester en el context del catolicisme polític valencià”. AGUAITS.16.SevillaParra.P43-67
 • Sivera, Maria; Server, Antònia; Lillo, Rafaela; i Cabrera Xaro: “Ritus i tradicions a la Marina Alta: La Festa del Romer a Xaló”. AGUAITS.16.Sivera.P69-89
 • TESTIMONIS: Rueda, Manolo: “Crònica de l’aparició de l’enllumenat públic i d’ús domèstic a Dénia i els seu ús i evolució fins l’actualitat”. AGUAITS.16.Rueda.P93-103
 • DOCUMENTS: Seser Pérez, Rosa: “Memòries sanitàries del districte de Dénia conservades a l’Arxiu Municipal de Dénia. 1894/ 1924 (I). AGUAITS.16.SeserPerez.P107-116
 • RESSENYES. AGUAITS.16.Ressenyes                                                                                                        

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 15. 1998, 120 pgs. (10€)

Articles:

 • Banyuls i Pérez, A.: “Introducció, presència i desenvolupament de les cúpules en l’arquitectura religiosa valenciana al llarg dels segles XVI-XX”. AGUAITS.15.BanyulsiPerez.P7-23
 • Salort i Vives, S.:”La hisenda municipal de Dénia en la transició des de l’antic Règim al Liberalisme (1800-1850)”. AGUAITS.15.SalortiVives.P25-50
 • Bernabeu Mestre, J. ; Ballester Artigues, T.: “De la repressió a la profilaxi: els inicis de la lluita contra la lepra al País Valencià contemporani, 1877-1914”. AGUAITS.15.BernabeuMestre.P51-68
 • Simeón Riera, J.D.:” Repensar el franquisme des d’una comunitat rural: el cas de Xàbia, 1939-53″. AGUAITS.15.SimeonRiera.P69-88
 • Seser Pérez, R.: “La sucursal a Dénia de la cooperativa Wholesale SL de Manchester durant el període d’entreguerres: inventari del fons documental d’una empresa d’exportació de productes agrícoles”. AGUAITS.15.SeserPerez.89-107
 • RESSENYES. AGUAITS.15.Ressenyes                                                                                                   

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 13-14. 1997, 230 pgs. (10€)

Articles: 

 • Fumanal, Maria Pilar: “Els paisatges del Montgó i del seu entorn. Aspectes geomorfològics evolució i quaternària”. AGUAITS.13-14.FumanalGarcia.P7-22
 • Badal Garcia, Ernestina: “El paisatge vegetal de la Marina, a partir dels carbons prehistòrics”. AGUAITS.13-14.BadalGarcia.P23-37
 • Fumanal, Maria Pilar; Olmo, Jesús; Martínez Valle, Rafael; Casabó Bernad, Josep. A.: “Les societats depredadores del Montgó. Estratègies d’aprofitament de recursos a Cova Foradada”. AGUAITS.13-14.FumanalGarcia.P49-75
 • Villaverde, V.; Martínez-Valle, R.; Guillem-Calatayud, P.M.; Badal, E.; Zalbidea, L; García, R.: “Els nivells magdalenians de la Cova de les Cendres (Teulada, Moraira). Resultats del sondeig del quadre A-17”. AGUAITS.13-14.Villaverde.P77-115
 • Bernabeu Auban, Joan; Orozco Kölher, Teresa: “El Neolític antic a la Marina Alta”. AGUAITS.13-14.BernabeuAuban.P117-125
 • Soler Díaz, Jorge A.: “La Cova del Montgó en el marc del fenòmen funerari del III mil·leni a. C. a la Marina Alta (Alacant)”. 
 • Simón Garcia, J.L. “Les societats del II Mil·leni a.C. al Montgó”. AGUAITS.13-14.SimonGarcia.P157-174
 • López Padilla, Juan A.: “El material ossi de la Cova del Montgó (Xàbia). Les excavacions de J. Belda (1935-1936)”. AGUAITS.13-14.LopezPadilla.P175-182
 • Casabó i Bernad, Josep A.; Martínez, Enric; Sampedro, Jesús: “Art rupestre al Montgó”. AGUAITS.13-14.CasaboiBernad.P183-221
 • RESSENYES. AGUAITS.13-14.Ressenyes                                                                                                    

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 12. 1996, 116 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 11. 1995, 126 pgs. (10€)

150 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE ROC CHABÀS.

Articles:

 • Bas Carbonell, Manuel: “150 aniversari del naixement de Roc Chabàs”. AGUAITS.11.BasCarbonell.P7-9
 • Baldaquí Escandell, Josep M.: “L’historiador Roc Chabàs i la llengua”. AGUAITS.11.BaldaquiEscandell.P11-18
 • Barceló, Carme: “L’historiador Roc Chabàs i el passat islàmic valencià”. AGUAITS.11.Barcelo.P19-28
 • Rodrigo Lizondo, Mateu: “Roc Chabàs, historiador medievalista”. 
 • Calero, Francisco: “Luís Vives i Roc Chabàs”. AGUAITS.11.Calero.P43-50
 • La Parra, Santiago: “Roc Chabàs i els moriscos: una ambigüitat calculada o un silenci còmplice?. AGUAITS.11.Laparra.P51-58
 • Garcia Frasquet, Gabriel: “Roc Chabàs i la “Història de Gandia”. AGUAITS.11.GarciaFrasquet.P59-
 • Fita Revert, Ramon: “Roc Chabàs i els arxius: notes per al seu estudi”. AGUAITS.11.FitaRevert.P63-80
 • Seser, Rosa; Sastre Reus, Mª José; Jover Carrasco, Carlos: “Documents de la família Chabàs existents a l’Arxiu Municipal de Dénia: Llegat de Consuelo i Paz Chabàs López, i llegat de Luís Zalbidea i Gloria Berenguer”. AGUAITS.11.SeserPerez.P81-110
 • RESSENYES. AGUAITS.11.Ressenyes                                                                                                      

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 10. 1994, 133 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 9. 1993, 98 pgs. (Exhaurit)

Articles:

 • Ivars Pérez, Josep: “Antoni Gilabert i l’arquitectura clàssica a la Marina Alta”. AGUAITS.9.IvarsPerez.P7-24
 • Varela Botella, Santiago: “Ecce-Homo de Pego, un edifici de planta centralitzada. Aproximació a la seua morfologia”. AGUAITS.9.VarelaBotella.P25-32
 • Ivars Pérez, Josep: “La capella del Sant Crist del Calvari (Pedreguer)”. AGUAITS.9.IvarsPerez.P33-42
 • Aguilar Civera, Inmaculada; Mut Oltra, Ferran: “Arquitectura del poder. V. Gascó i l’Ajuntament de Gandia”. AGUAITS.9.AguilarCivera.P43-58
 • Banyuls i Pérez, Antoni: “La vil·la neoclàssica i el problema dels 9 quadrats. Estudi crític de la vil·la Piera a Benissa”. AGUAITS.9.BanyulsiPerez.P59-70
 • Banyuls i Pérez, Antoni: “Del classicisme al neoclassicisme: L’arquitectura de Francesc Pechuán (1758-1819)”. AGUAITS.9.BanyulsiPerez.P71-82
 • RESSENYES. AGUAITS.9.Ressenyes                                                                                              

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 8. 1992, 103 pgs. (10€)

Articles:

 • Castelló Marí, Josep S.; Costa Cholbi, Pasqual: “El jaciment ibèric de Coll de Pous”. AGUAITS.8.CastelloMari.P7-19
 • Banyuls, J.; Viñals, M.J.; Camarasa, A.M.: “Problemàtica de les inundacions en la conca baixa del riu Gorgos”. AGUAITS.8.Banyuls.P21-33
 • Sendra i Sastre, Andreu: “Les orquidàcies a la Marina Alta”. AGUAITS.8.SendraiSastre.P35-41
 • Sendra Bolufer, Mª Consuelo; Bernabeu Mestre, Carlos: “L’estat higiènic i sanitari de les valls de Pego. A propòsit d’una enquesta de 1924”. AGUAITS.8.SendraBolufer.P43-52
 • Salvà i Peretó, Francesc: “Carmel Giner i Bolufer, cronista oficial de Pego”. AGUAITS.8.SalvaiPereto.P53-61
 • Moll, Josep: “Inventari de l’arxiu de la parròquia de Sta. Ana (Campell) i dels seus anexes: Benimaurell i Fleix (Vall de Laguar). AGUAITS.8.Moll.P63-86
 • DOCUMENTS: “La Marina Alta en la Fènix Troyana” (transcripció de Bas Carbonell, Manuel). AGUAITS.8.BasCarbonell.P89-95
 • RESSENYES. AGUAITS.8.Ressenyes                                                                                                          

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 7. 1991, 103 pgs. (10€)


Articles:

 • Ferrer i Hermenegildo, Vicent: “Projectes ferroviaris i ferrocarrils a la comarca de la Marina Alta”. AGUAITS.7.FerreriHermenegildo.P9-25 
 • Barber i Vallés, Antoni; Crespo i Moll, Edilberto; Reiser, Bettina: “Consideracions metodològiques per a un estudi descriptiu de cartografia vegetal”. AGUAITS.7.BarberValles.P27-47
 • Bernabeu Mestre, Josep; Ballester Artigues, Teresa: “Lepra i societat en la primera meitat del segle XX: La colònia-sanatori de Fontilles (1908-1932) i la seua intervenció per la II República”. AGUAITS.7.BernabeuMestre.P49-86
 • DOCUMENTS: “Los homenatges de la baronia de Calp, Benisa e Teulada presos per lo magnífich Cessar Marrades…” (transcripció per Ivars Cervera, Joan). AGUAITS.7.IvarsCervera.P89-96
 • RESSENYES. AGUAITS.7.Ressenyes                                                                                                          

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Num. 6. 1991, 125 pgs. (10€)

Articles:


AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm 5. 1990, 94 pgs. (10€)

Articles:


AIGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 4. 1990, 110 pgs. (10€)

Articles:

 • Mauri Victoria, Rafael: “Senyoria i propietat a Dénia durant la primera meitat del segle XVIII: el capbreu de 1734-37”. AGUAITS.4.MauriVictoria.P5-20
 • Ivars Cervera, Joan: “Vinculacions econòmiques de la Companyia de Jesús amb la Marina Alta (segles XVI-XIX)”. AGUAITS.4.IvarsCervera.P21-28
 • Baldaquí Escandell, Josep M.: “El canonge Roc Chabàs i la llengua; actituds a la revista El Archivo”. AGUAITS.4.BaldaquiEscandell.P29-37
 • Font Reus, Mª Isabel: “La instalació del gas a Dénia, la fàbrica del gas”. AGUAITS.4.FontReus.P39-48
 • Ballester Artigues, Teresa: “La col·lectivitat agrícola de Castells de Castells 1936-39”. AGUAITS.4.BallesterArtigues.P49-62
 • Colomer Sendra, Vicent; Garcia Sòria, Joan Josep; Jardon Giner, Rafael : “Transformacions urbanístiques al litoral valencià. El cas de les Marines de Dénia”. AGUAITS.4.ColomerSendra.P63-74
 • Climent Giner, Daniel: “El paisatge vegetal de la Marina Alta”. AGUAITS.4.ClimentiGiner.P75-86
 • Fuertes Llopis, Maria Jesús: “La vinya en l’arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors i en els arxius nacionals de París”. AGUAITS.4.FuertesLlopis.P87-100
 • RESSENYES. AGUAITS.4.Ressenyes                                                                                                       

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 3. 1989, 102 pgs. (10€)

Articles:

 • Martínez Buenaga, Ignacio: “Gliptografia al castell de Dénia: estudi i experiència docent”. AGUAITS.3.MartinezBuenaga.P7-16
 • Epalza, Míkel de: “Influències àrabs en l’alimentació de la Marina Nord”. AGUAITS.3.deEpalza.P17-22
 • Estarca Català, Toni: “La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la Baronia de Pamis”. AGUAITS.3.EstarcaCatala.P23-34
 • Calvo Puig, Javier: “El tràfic portuari a la Dénia de 1832”. AGUAITS.3.CalvoPuig.P35-44
 • Martínez Gallego, Francesc-Andreu: “Estructures agràries al país de la pansa: Dénia, 1860”. AGUAITS.3.MartinezGallego.P47-58
 • Doménec, Jaume; Ivars, Josep: “Els molins d’aigua a la conca del Girona”. AGUAITS.3.Domenech.P61-98
 • Martínez Micó, Mª Àngels: “Fons documental per a l’estudi de la comarca de la Marina Alta en l’Arxiu Històric de la Diputació Provincial d’Alacant, segles XIX i XX (II)”. AGUAITS.3.MartinezMico.P73-94
 • RESSENYES. AGUAITS.3.Ressenyes                                                                                                   

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 2. 1988, 112 pgs. (10€)

Articles:

 • Barceló Torres, Mª del Carme: “Poblament i toponomàstica de la Vall de Gallinera islàmica”. AGUAITS.2.Barcelo.P5-17
 • Bernabeu Mestre, Josep: “Dénia front al perill de contagi de 1598. ‘Actes y provisions tocants al morbo o mal contagiós’ ”. AGUAITS.2.BernabeuMestre.P17-22
 • Mauri Victoria, Rafael; Cuevas Casaña, Joaquim: “L’evolució demogràfica de la Vall de Xaló (1620-1850)”. AGUAITS.2.MauriVictoria.P23-36
 • Moreno Sáez, Francisco: “Notes sobre el caciquisme a la Marina Alta de 1890 a 1921”. AGUAITS.2.MorenoSaez.P37-48
 • Ballester Artigues, Teresa: “La política agrària de Dénia durant la guerra civil”. AGUAITS.2.BallesterArtigues.P49-62
 • Ybarra, Josep Antoni: “La dinàmica econòmica de la Marina Alta (implicacions territorials)”. AGUAITS.2.Ybarra.P63-76
 • Balaguer Bisquert, Vicent: “Les falles a Dénia en la seua primera etapa: 1947-1961”. AGUAITS.2.Balaguer.P77-86
 • Martínez Micó, Mª Àngels: “Fons documental per a l’estudi de la comarca de la Marina Alta en l’Arxiu Històric de la Diputació Provincial d’Alacant, S. XIX i XX”. AGUAITS.2.MartinezMico.P87-106
 • RESSENYES. AGUAITS.2.Ressenyes                                                                                                         

AGUAITS. Revista d’Investigació i Assaig. Núm. 1. 1988, 94 pgs. (Exhaurit)

Articles:

 • Giménez Chornet, V.; Pastor Fluixà, J. : “Demografia, producció delmal i productivitat del treball a Xaló, Vall d’Alcalà i Pedreguer (1555-1800)”. AGUAITS.1.GimenezChornet.P5-18
 • Font Reus, Mª Isabel “Estructura agrària de Dénia a finals del segle XIX”. AGUAITS.1.FontReus.P19-26
 • Palazón Ferrando, Salvador: “Evolució demogràfica del Baix Marquesat. 1970-1986”. AGUAITS.1.PalazonFerrando.P27-36
 • Costa Mas, Josep: “Les indústries tradicionals de la Marina Alta. El joguet, la marroquineria i els mobles”. AGUAITS.1.CostaMas..P37-48
 • Ivars Cervera, Joan; Ivars Pérez, Josep: “ La vila de Teulada. Procés de fortificació i estructura urbana”. AGUAITS.1.IvarsCervera.P49-64
 • Alemany Garcia, Salvador; Sastre Reus, Mª José: “Un assumpte de moralitat: el cas de Rosa Vives. Teulada, 1739”. AGUAITS.1.AlemanyGarcia.P65-78
 • Sánchez Garcia, Rosa: “Algunes idees sobre l’origen del sanatori de Fontilles”. AGUAITS.1.SanchezGarcia.P79-86
 • Puigcerver Gilabert, Mª Teresa “Rituals diagnòstico-terapèutics en la medicina popular a Pedreguer”. AGUAITS.1.PuigcerverGilabert.P87-93                                                                                                          

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

  ACEPTAR
  Aviso de cookies