CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE:
WWW.IECMA.NET

1.- OBJECTE.
Les presents condicions generals d’ús (d’ara endavant CGU), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini www.iecma.net (d’ara endavant Website), titularitat de “L’INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA” (d’ara endavant L’IECMA), posat a la disposició de les persones usuàries (d’ara endavant Persona usuària/es).
Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats en l’Avís Legal.
2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.
La utilització del Website suposa l’acceptació plena per la Persona usuària de les CGU vigents a cada moment que la Persona usuària accedisca al mateix. Per la qual cosa, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.
En conseqüència, la Persona usuària ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es propose utilitzar el Website.
En tot cas, l’IECMA es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, l’IECMA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.
Per “utilització del Website”, s’entén a tota Persona usuària que accedisca i navegue pel Website independentment que emplene els formularis de registre.
3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.
L’accés al Website i/o als continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels continguts inclosos en el mateix per a finalitats particulars o específics de les Persones usuàries.
L’IECMA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als continguts, les quals hauran de ser observades per les Persones usuàries en tot cas.
3.1- Accés i Ús del Website.
Llevat que es dispose una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada la Persona Usuària.
La Persona Usuària reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.
La Persona Usuària s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de l’IECMA, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta de Persones Usuàries o en general de qualsevol tercer.
Concretament i sense que açò implique restricció alguna a l’obligació assumida per la Persona Usuària amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, la Persona Usuària s’obliga en la utilització del Website:
a) A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informació o material que siga difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’IECMA, de qualsevol Persona Usuària, dels proveïdors o distribuïdors de l’IECMA o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercers.
3.2- Accés i Ús dels Continguts.
Els continguts del Website són posats a la disposició de la Persona Usuària amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.
L’IECMA procura que els continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.
4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a la Persona Usuària la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permès o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.
La Persona Usuària podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. La Persona Usuària haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzen habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de dany o inutilització del Website). La Persona Usuària haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de l’IECMA o de tercers.
4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.
4.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.
L’IECMA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o continguts oferits en el mateix, ni que el contingut existent en el seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies.
L’IECMA durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan aviat tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.
Així mateix, l’IECMA no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per aquesta causa.
A més, l’IECMA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització per part de la Persona Usuària d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament del mateix.
Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els continguts que introdueix en el Website. No obstant açò, l’IECMA no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements en el Website introduïts per tercers aliens a l’IECMA que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, l’IECMA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers de les Persones usuàries. L’IECMA adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant açò, l’IECMA no garanteix que tercers no autoritzats puguen tenir accés al tipus d’ús o navegació del Website que fa la Persona Usuària o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, l’IECMA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.
L’IECMA no es farà responsable en cap cas de l’ús que les persones usuàries i/o tercers pogueren fer del Website o els continguts, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se del mateix.
4.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.
L’IECMA no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts, així com tampoc dels continguts titularitat de l’IECMA. L’IECMA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de la Persona Usuària confiant en la informació o dades facilitades o proporcionats en els Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.
5.- HIPERENLLAÇOS.
Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina Web i el Website hauran d’observar i complir les condicions següents:
i) No serà necessària autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’ hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de l’IECMA.
ii) La pàgina Web en la qual s’establisca l’Hiperenllaç solament podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar la destinació de l’hiperenllaç.
iii) La pàgina Web en la qual s’establisca l´hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
iv) L’IECMA es reserva el dret a bloquejar els hiperenllaços dirigits al Website que no compten amb autorització expressa amb caràcter previ àdhuc complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.
6.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.
L’IECMA es reserva el dret a exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.
7.- NUL·LITAT PARCIAL.
La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.
8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Les presents CGU es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de Dénia.
9.- NOTIFICACIONS.
A l’efecte de practicar les oportunes notificacions, l’IECMA designa com a domicili de contacte l’especificat en l’Avís Legal.
El correu electrònic facilitat per la Persona Usuària durant el procés de registre en el Website, serà l’utilitzat per l’IECMA a l’efecte de practicar notificacions a la Persona Usuària.
La Persona Usuària està obligat a mantenir degudament actualitzats les dades que a l’efecte de notificacions es referencien en la present clàusula.
Totes les notificacions que efectue l’IECMA a la Persona Usuària es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. L’IECMA no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de la Persona Usuària de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.

src=”http://www.segdades.com/intranet/logo_texto_legal.png” alt=”textos legales web”>

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies